Generalforsamling

Startside
Præsentation
Generalforsamling
Lokalplaner
Parken
Nyheder/Vedtægter

Grundejerforeningen Byg-, Rug- og Havrevænget afholder ordinær

Generalforsamling 19 marts 2019 kl. 19.00 i

Svinninge hallens mødelokale

Referat

Valg af ordstyrer Michael Bygvænget 13

Bestyrelsens beretning ved formanden. Se nedenstående

Regnskab 2018 v/ kasser Se nedenstående

Valg til bestyrelse

På valg til bestyrelse:

o Vivi Hanning

o Per Munksgaard

o Ole Hartz Rugvænget 4. Svend Dalgaard Bygvænget 33 blev valgt,

men frameldte efterfølgende

o Linde Brønnum Rugvænget 12

o Peer Lysen genvalgt

På valg til bestyrelsessuppleanter

o Ole Hartz indgår i bestyrelsen

o Kjeld Hansen genvalgt

På valg som revisor

o Ole Kjær Hansen

o Bjarne Kongsted genvalgt

Indkomne forslag (fra bestyrelsen)

Parkering forbudt på rondellerne i Byg og Rugvænget. I dialog med kommunen

har vi fået tilladelse til at få opsat parkering forbudt skilte og efterfølgende vil

der komme parkeringsvagter og kontrollere at der ikke parkeres på veje og

offentlige arealer. Af og pålæsning tillade et kvarter.

Forslaget var til afstemning mellem beboerne i Rugvænget og Bygvænget.

Forslaget blev nedstemt. Hvilket bliver meddelt kommunen

Eventuelt

Der blev forespurgt om hvordan der blev betalt for vintervedligeholdelse.

Der bliver betalt for de enkelte saltninger

Det var dejligt af se fremmødet til generalforsamlingen, vi var hele 23 beboere.

Per Munksgaard

2

Bestyrelsens beretning

Mindeord

Vi har desværre mistet Kim Rasmussen, der gik bort den 6/2. Han var i mange år et

engageret medlem af bestyrelsen. Kim havde stor interesse i vores fællesanlæg og var altid

klar til en ekstra indsat for at det skulle fremstå pænt og velholdt.

Vores tanker går til hans efterladte.

Vi vil savne Kim

Oprydning i anlægget i efteråret

I vinter blev der fjernet 14 store træer. Dette er udført af entreprenør.

Næste vinter bliver der ligeledes fjernet træer bag Bygvænget og planen er at vi bevæger os

rundt i anlægget, for at fjerne de største træer.

Der kommer er oprydningsdag i lørdag 4 maj som I gerne må deltage i.

Vintervedligehold

Som sædvanligt har vi CMC til at klare veje i vinteren og selvom der ikke har været megen

vinter.

Parkering på vejene i rondellerne.

Foreningen har været i dialog med kommunen omkring parkering i Byg- og Rugvængets

rondellerne. Kommunen tilbyder at opsætte Parkerings forbudt skilte ved indkørsel til

rondellerne. Efterfølgende vil Parkering Holbæk komme på uanmeldt kontrolbesøg, første

gang gives en advarsel og efterfølgende vil der udstedes bøder.

Af og pålæsning tilladt i et kvarter.

Punkt 5 på dagsordenen.

Skraldespande på Landlystvej.

Der har også været dialog med kommunen omkring skraldespandene på vejen. De siger det

er ulovligt at stille spandene permanent på offentlig vej og henvendt sig til ejeren af

bygningen. De mener ikke kan gøre mere.

Opråb:

Ved salg af ejendom i foreningen SKAL der gives skriftlig information til grundejerforeningen,

af SÆLGER/Ejendomsmægler. Iflg. § 5 i vedtægterne.

3

Regnskab 2018 (2017)

Alle beløb i kr.

Indtægter:

Kontingenter 74.400,00

Refusion af udbytteskat 2017 243,00 74.643,00 (99.632,82)

----------------------------------------------------------

Udgifter:

Vedligeholdelse grønt område 17.548,91

Generalforsamling, øl og vand 1.775,00

Forsikring 1.647,45

Kontor 4.591,00

Gebyrer 839,72

26.402,08 (56.141,47)

------------------------------------------------

Overskud 48.240,92 (43.491,35)

-----------------------------------

Henlæggelser

Ordinære henlæggelser Vejfond, jf. vedtægter 36.600,00

Ekstra henlæggelser 36.600,00

Overført fra reserver -24.959,08

-------------------------------------

I alt 48.240,92 (43.491,35)

----------------------------------

4

Balance

Aktiver:

Konto nr. 3978974 49.514,06

Konto nr. 1019185 46.091,73

Konto nr. 199163 682.318,01

777.923,80 (722.433,24)

---------------------------------------------

Tilgodehavender:

Kontingent 2018 1.200,00

1.200,00 (7.249,64)

---------------------------------------------

Aktiver i alt 779.123,80 (729.682,88)

-------------------------------------------

Passiver:

Kapital 22.405,79 (47.364,87)

Skyldige omkostninger:

Kontingent 2019 1.200,00

Vejfond:

Bygvænget 268.660,46

Rugvænget 53.400,00

Havrevænget 433.457,55 756.718,01 (682.318,01)

------------------------------------------

Passiver i alt. 779.123,80 (729.682,88)

------------------------------------------

Resultatopgørelse og balance er revideret og fundet i overensstemmelse med foreliggende

bilag og kontooversigter.

Dato:

Ole Kjær Hansen Bjarne Kongsted

 

 

 

Grundejerforeningen Byg-, Rug- og Havrevænget afholder ordinær

Generalforsamling 13 marts 2018 kl. 19.00 i

Svinninge hallens mødelokale

Referat


Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Regnskab 2017 v/ kasser
 4. Valg til bestyrelse

·         På valg til bestyrelse:

o   Vivi Hanning                          genvalgt

o   Per Munksgaard                     genvalgt

o   Kim Rasmussen                     ikke på valg

o   Søren Johansen                     ikke på valg

o   Peer Lysen                             ikke på valg

·         På valg til bestyrelsessuppleanter

o   Ole Hartz                                genvalgt

o   Kjeld Hansen                         ikke på valg

 

·         På valg som revisor

o   Ole Kjær Hansen                    genvalgt

o   Bjarne Kongsted                    Ikke på valg

5.   Indkomne forslag.           Ingen

6.   Eventuelt

Mht. til parkering i rondellerne blev det foreslået at vi taget kontakt til kommunens parkerings tjeneste.

Det kan være de vil gøre en aktiv indsats. Vi prøver.

Fra bestyrelsen.

Er det ikke muligt at deltage i generalforsamlingen, fremmødet var kun 9 huse ud af 57 mulige.


 

 

Bestyrelsens beretning

 

Oprydning i anlægget i efteråret

I vinter blev der fjernet 10-12 store træer. Dette er udført af entreprenør

Der kommer er oprydningsdag i weekenden 21-22 april som I gerne må deltage i.

21 skal der køres grus til legeredskabernes fald grus og oprydning den 22.

Vintervedligehold

Som sædvanligt har vi CMC. til at klare veje i vinteren og selvom der ikke har været megen vinter.

Parkering på vejene i rondellerne.

Der er ikke tilladt af parkere på vejene/delvis græsset i rondellerne i Byg og Rugvænget.

Det er tilladt køre ind for at læsse vare og andet af og derefter flytte bilen til parkeringspladserne eller egen grund.

 

Opråb:

Ved salg af ejendom i foreningen SKAL der gives skriftlig information til grundejerforeningen,

af SÆLGER/Ejendomsmægler. Iflg. § 5 i vedtægterne.

 

§ 3. Rettigheder og betingelser

 

Enhver ejer af en eller flere parceller, solgt fra ovennævnte matr.nr., er i henhold til adkomst

pligtmæssigt medlem af grundejerforeningen.

Hver parcel har 1 stemme. Ejere af flere parceller har max. 2 stemmer.

Lejere af parceller har tale - men ikke stemmeret.

Grundejerforeningskontingentet og eventuelt indskud fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingentet forfalder til betaling den 1. januar. Sidste frist er den 20. i betalingsmåneden.

 

Hvis et medlem er i restance med kontingent eller anden ydelse til foreningen udover den 20. i forfaldsmåneden

og ikke herefter - trods påkrav - betaler restancen indenfor en frist af 14 dage, mistes stemmeret og valgbarhed,

hvorimod dette forhold ingen indflydelse har på medlemmets forpligtelser overfor foreningen og med hensyn til

foreningens lovligt besluttede fællesudgifter.

Ved restance påføres et gebyr på kr. 50,00.

Bestyrelsen vil være berettiget til, såfremt denne bestemmelse siddes overhørig,

straks at overgive restancen til retslig inkasso. Udgiften til retslig inkasso dækkes af det medlem, hvor restancen inddrives.

Medlemmet genvinder sine rettigheder, så snart restancen er berigtiget.

Bestyrelsen fastsætter sidste frist for rettidig indbetaling af kontingent og andre ydelser til foreningen hvert ar på den ordinære generalforsamling.


 

 

 

 

Grundejerforeningen Byg-, Rug- og Havrevænget afholde ordinær

Generalforsamling 14 marts 2017 kl. 19.00 i

Svinninge hallens mødelokale

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer                                          Michael Jensen
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Regnskab 2016 v/ kasser
 4. Valg til bestyrelse

·         På valg til bestyrelse:

·         På valg til bestyrelse:

o   Kim Rasmussen                     (valgt)

o   Søren Johansen                     (valgt)

·         Peer Lysen                                      (valgt)

·          

·         På valg til bestyrelsessuppleanter

o   Ole Hartz                                ikke på valg

o   Kjeld Hansen                         (valgt)

·         På valg som revisor

o   Ole Hansen                            Ikke på valg

o   Bjarne Kongsted                    (valgt)

5.   Indkomne forslag

Under eventuelt:
Der var forespørgsel om der måtte midlertidig parkeres på græsarealer i rundellerene. Det er noget der aftales mellem beboerne i de enkelte runddeller.
Der gøres opmærksom på at det er ulovligt at langtidsparkering

Forslag om oprettelse af en privatgruppe på Facebook som kunne bruges til orientering og eventuelle spørgsmål til bestyrelse og andre i foreningen.
Facebook gruppe Grf. Byg- Rug & Havrevænget

Dem der ikke er med på Facebook skal nok blive orienteret på anden måde.
Vi gør opmærksom på Nabohjælp på nettet, som kan være en stor hjælp ved ferie og fravær fra huset.   
Bestyrelsen/Per Munksgaard

Balance

 

Aktiver:

 

Konto nr. 3978974                       50.451,14

Konto nr. 1019185                         7.058,89

Konto nr.   199163                      595.496,37

Konto nr. 6002871                                0,00                                                        

300 aktier til kurs 107                   32.100,00            685.106,40       (801.832,13)

                                                                    ---------------------------------------------

 

 

Tilgodehavender:

Kontingent (2016)                           1.200,00               

Rosenvej                                           573,28

Hvedevænget                                    511,85                2.285,13           (1.200,00)

                                                                    -------------------------------------------

Aktiver i alt                                                               687.391,53      (803.032,13)

                                                                    -------------------------------------------

 

Passiver:

 

Kapital                                                                        58.773,52        (51.814,12)

 

Forudbetalt. Kontingent.                                1.200,00                                                  

 

Vejfond:

 

Bygvænget                                 211.960,46

Rugvænget                                  34.500,00

Havrevænget                              380.957,55            628.618,01      (751.218,01)             

                                                                    ------------------------------------------

 

Passiver i alt.                                                            687.391,53      (803.032,13)

                                                                    ------------------------------------------

 

 

 

Resultatopgørelse og balance er revideret og fundet i overensstemmelse med foreliggende bilag og kontooversigter.

 

 

 

Dato:

 

 

             Ole Hansen                                           Bjarne Kongsted

 


 

 

Regnskab                                                                        2016                (2015)

 

Alle beløb i kr.

 

Indtægter:

 

Kontingenter                                74.400,00

Renteindtægter                               3.547,00                 

Kursdiff.                                         2.700,00

Afkast af aktier                                  900,00        81.547,00            (80.268,81)

                                                ----------------------------------------------------

 

 

 

Udgifter:

Vedligeholdelse grønt område       28.974,57

Generalforsamling, øl og vand        2.061,00

Vintervedligeholdelse                     3.125,00

Kontor                                            3.288,00

Gebyrer                                             296,03                                                    

Skat af afkast aktier                                       243,00      37.987,60                  30.386,94

                                             ------------------------------------------------

Overskud                                                      43.559,40          (49.881,87)

                                                                        -----------------------------------

 

Henlæggelser

 

Ordinære henlæggelser Vejfond, jf. vedtægter         36.600,00

Overført til reserver                                                 6.959,40

                                                                    -------------------

I alt                                                                       43.559,40          (49.881,87)

                                                         -------------------


 

 

Bestyrelsens beretning

Asfalt i Rugvænget i maj.

I maj måned kom der ny asfalt på i Rugvænget.

Vejen blev skrabet ren, så den blev de 4 meter, som oprindelig og der blev lagt 2-3 cm ny asfalt på vejen og på stierne.

Den samlede udgift for det hele var ca. 160.000 kr.

Nu vi er ved Rugvænget skal vi takke Ole Hartz for at rydde hjørnet ved Landlystvej, han klarede det helt alene og vi fik det kørt bort af vognmand.

Oprydning i anlægget i efteråret

I efteråret blev der fjernet en del af underskoven på dele af anlægget og i vinter blev der fjernet 10-12 store træer. Dette er udført af entreprenør

Alle grene der var fældet i efteråret, har entreprenøren fliset.

Alle faldområder blev fræset og ukrudt blev fjernet.

Fremmøde fra vores forening kunne godt have været bedre, tak til dem der kom og andre kan bare komme næste gang. Det er ikke så hårdt, så alle kan være med.

Godkendelse af legeplads

I foråret fik vi lavet en rapport over legepladsens tilstand.

Der var et par ting der skulle ændres for at den kan få en godkendelse, og der er vi gået efter for der er ikke mange steder i Svinninge hvor børnene kan lege.

Svævebanen skal have nyt sæde og en bremsefjeder ved slutningen.

Legehuset var fuld af huller hvor børn kunne komme til skade og det var rimeligt råddent. Så det er fjernet.

Ved glidebanen var der huller ved trappen, der var for store og lidt rust i bunden. Der bliver lavet en ny trappe og rusthuller lukket.

Klatrestativet havde en stolpe der var rådden, den er skiftet.

Så legepladsen forventes godkendt her i foråret.

 

Vintervedligehold

Som sædvanligt har vi CMC. til at klare veje og stier i vinteren og selvom der ikke har været megen vinter.

 

Opråb:

Ved salg af ejendom i foreningen SKAL der gives skriftlig information til grundejerforeningen, af SÆLGER. Iflg. § 5 i vedtægterne.

 

 

Grundejerforeningen Byg-, Rug- og Havrevænget afholder ordinær

Generalforsamling 17 marts 2016 kl. 19.00 i

Svinninge hallens mødelokale


Dagsorden

 

 1. Valg af ordstyrer                                          Michael Jensen
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Regnskab 2015 v/ kasser
 4. Valg til bestyrelse

·         På valg til bestyrelse:

o   Vivi Hanning                          valgt

o   Per Munksgaard                     valgt

o   Nyvalg til bestyrelse               Per Lysen Havrevænget 15

·         På valg til bestyrelsessuppleanter

o   Ole Hartz                                Valgt

o   Kjeld Hansen                         ikke på valg

 

·         På valg som revisor

o   Ole Hansen                            Valgt

o   Bjarne Kongsted                    Ikke på valg

5.   Indkomne forslag

 

Rugvænget har problemer med at hjørnerne i rundellen bliver ødelagt. Det problem må vi se om vi kan løse når der er lagt ny asfalt.

Der var mødt 18 til generalforsamlingen og det var en forbedring i forhold til tidlige år. MEN der må gerne komme flere.

Bestyrelsen/Per Munksgaard


 

 


 

 

Bestyrelsens beretning 2016

17-03-2016

Vintervedligeholdelse

Igen i vinter så har der ikke være de store udgifter har stadig en god aftale CMC.

 

Overtagelse af kommunale arealer (Fællesanlæg)

Det er afgjort at vi ikke skal overtage kommunale arealer (fællesanlægget).

Jeg fik en skrivelse den 27 august 2015 at kommunen opgave at overføre arealet til os. Det skyldtes af det skal overdrages til alle 3 grundejerforeninger til fælles ejer og det var ikke muligt.

 

Skilte med indkørsel forbudt for lastvogne.

Jeg søgte i efteråret om tilladelse til opsætning af skilte og fik kvittering for henvendelsen, har rykket igen i marts, men ikke hørt noget endnu.

 

Asfaltering i Rugvænget

Dette koster ca. 155.000,00 kr. og der er 189.500,00 kr. vejfonden.

Veje, stier og parkeringspladser får ny asfalt

Der skal ryddes beplantning der hænger ud på veje og stier inden arbejdet begynder.

Der kommer en seddel med dato for start på arbejdet i godt tid.

 

Vedligeholdelse af anlægget.

Parkudvalget består at 2 personer fra hver af der 3 foreninger Hvedevænget, Rosenvej og vores. Udvalget fører tilsyn med anlægget, tager initiativ til vedligeholdelse og evt. oprydning efter skader og opsyn med legepladsen.

Udvalget indkalder beboer til arbejdes-weekend 2 gange om året. Dette frivillige arbejde sparer foreningerne for mange penge.

 

Kontingent. Desværre IGEN

Ifølge vedtægterne skal kontingentet betales senest de 20 januar.

Det er lovpligtigt af være medlem af grundejerforeningen.

Hvis fristen ikke overholdes fremsendes op til 2 rykkere herefter går det til inkasso.

Til sidst vil vi gerne takke dem der er kommet til general forsamlingen. Men vi synes at det er meget lille fremmøde.

Er der nogen ideer til at få større tilslutning til generalforsamling, så skriv en mail til per@munkgaard.it

 

Referat af generalforsamling de 23 marts 2015

1.  

Formanden bød velkommen.

 Bjarne Kongsted blev valgt som ordstyrer.

 Formanden fremlagde bestyrelsens beretning Godkendt.

Kommentarer til beretning.

Vedrørende fællesanlæg blev det nævnt at kommunen ikke holdt området ved Landlystvej. Hjørnet ved Rugvænget er så vildtvoksende at det er til fare for sikkerheden. Der var forslag om at hele området på venstre side af vejen, mod anlægget, skulle ryddes i hele bredden og der skulle sås græs. Det kan evt. vedtages på en generalforsamling og godkendes af kommunen.

Omkring overtagelse af kommunale arealer er der ikke sket noget siden juli 2014 og der var utilfredshed med at der kun blev slået græs 2 gange om året og nogle steder blev der aldrig gjort noget. I den forbindelse blev vi gjort opmærksom på at der fandtes et kort over hvilke områder der skulle behandles og hvordan. Det prøver vi at få fra kommunen.

Affalds håndtering:

Der er problemer med at der kører lastbiler i Byg- og Rugvænget, vejene er ikke bygget til lastbiler, men der er også problemer der ligger affald efter spandene er tømt. Renovationsfolkene rydder ikke op ’når der falder noget ved siden af’ og det er ikke i orden. Det kan ikke være rigtig at beboerne skal ud med kost og skovl for at rydde op efter tømning.

 Gæsteparkering bør ske på den indrettede parkering uden for bebyggelsen og henstilling af biler i længere perioder bør ske samme sted. Dette for at beboerne kan parkere så tæt ved boligen som muligt.

 Overgangen mellem afslutningen af Landlystvej og stisystemet havde engang en bom der forhindrede at biler/lastbiler og andre kørte på stisystemet, det var oppe om denne bom kunne opsættes igen, da stierne ikke er til bilkørsel. Problemet er at det er kommunen der bestemmer og det sikkert er en redningsvej. Så det henstilles at der IKKE køres på stierne med biler.

Bestyrelsen opfordrer til at deltage i Park oprydningsdag den 11 april.

Regnskabet blev godkendt.

På valg til bestyrelse:

Kim Rasmussen               genvalgt
Søren Johansen               genvalgt
Åge Lauridsen                  genvalgt

På valg til bestyrelsessuppleanter

Ole Hartz    genvalgt
Kjeld Hansen                 Rugvænget 16 nyvalgt.

På valg som revisor

Ole Hansen                      Ikke på valg

Bjarne Kongsted              genvalgt

Bestyrelsens beretning 2015

                  23. marts 2015

 

Vintervedligeholdelse

Lige som sidste vinter så har der ikke være de store udgifter og heldigvis fortsatte CMC med at udføre arbejdet

 

Fællesanlæg

Vi er stadig i forhandling med kommunen om overtagelse af alle friarealer omkring udstykningen og fællesanlæg. Men det er flere måneder siden vi hørt noget, sidst juli måned 2014, men det kommer igen.

 

Affalds afhentning

Vi fået ny renovatør og det giver mange problemer. De kan ikke finde ud af at der ikke må køres i Byg og Rugvænger. Det er en stadig kamp og den er nu nået til politiet. Jeg fik følgende mail fra politiet.

 

CHE003@politi.dk

SV: Ulovlig skiltning - Bygvænget 25 m.fl. Svinninge

Vi har modtaget dette fra Holbæk Forsyning – kan du oplyse hvem der opsat afmærkningen, hvorfor den er opsat og hvad den skal regulere. Vi er i tvivl om den kun regulerer færdslen til det grønne areal – eller på vejene rundt om.

For god ordens skyld – kommunen skal som vejmyndighed godkende afmærkning der regulerer færdslen på private fællesveje. Hertil kommer at politiet også skal godkende. Det fremgår af privatvejslovens § 57.

Vi skal derfor opfordre til at afmærkningen nedtages straks og lovliggøres ved en normal procedure hvor I sender en ansøgning til os – så skal vi nok indhente samtykke fra politiet hvis det bliver nødvendigt.

Derfor er skiltene taget ned og der skal laves ansøgning for at få dem opsat igen.

Vi arbejder med renovatøren om reparation af opkørte hjørner ol.

Kontingent.

Ifølge vedtægterne skal kontingentet betales senest de 20 januar.

Det er lovpligtigt af være medlem af grundejerforeningen.

Hvis fristen ikke overholdes fremsendes op til 2 rykkere herefter går det til inkasso.

Til sidst vil vi gerne takke dem der er kommet til general forsamlingen. Men vi synes at det er meget lille fremmøde når det er under ¼ af husstandene i foreningen viser interesse for hvad der sker omkring foreningen

 

Referat af generalforsamling de 24 marts 2014

1.   Som ordstyrer blev valgt Ole Hansen

2.   Bestyrelsens beretning ved formanden blev godkendt

3.   Regnskab for 2013 blev gennemgået ed kasser og godkendt

4.   Orientering fra bestyrelsen:

Vejbelysning på vores fællesarealer skal fremover betales af hver parcel direkte til kommunen. Første sæson med 420,00 kr. pr. parcel. Dette blev accepteret og godkendt og forsamlingen. Formanden tilmelder til kommunen

Anlæg og overtagelse af arealer fra kommunen: Formanden skal til møde med kommunen den 3 april, først derefter sker der noget konkret.

Tilbage holdte penge for fældning af træer, blev frigivet til betaling.

5.   På valg til bestyrelse:

Vivi Hanning      genvalgt

Per Munksgaard genvalgt

Kim Rasmussen ikke på valg

Søren Johansen ikke på valg

Åge Lauridsen   ikke på valg

Bestyrelsessuppleant

Ole Hartz                             ikke på valg

Allan Petersen                     nyvalgt

På valg som revisor

Ole Hansen                          genvalgt

Bjarne Kongsted                  Ikke på valg

 

6.   Indkomne forslag: Ingen

7.   Eventuelt.

Parkeringspladser og fællesarealer er ikke oplagspladser for fliser og andet materiel. Der opfordres til at holde selvjustits.

Kørsels forhindringer på stier skal genetableres.

Asfalt og ødelagte græsarealer kan repareres via vejfonden, men beboerne i berørte områder skal være enige om behov og metode.

Nabohjælp blev omtalt og det er på eget initiativ at indgå i en sådan ordning.

Snerydning og saltning fortsætter med ordningen med CMC, dog med mindre traktorer.

Ordstyrer takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev afsluttet med smørebrød og kaffe.

Referat af generalforsamling den 21 mats 2013

Som ordstyrer blev Michael Jensen valgt

Formanden aflagde beretning, vedlagt, den blev godkendt.

Omkring lokalplan skal formanden kontakte Kommunen og spørge om hvordan man forholder sig til de ulovlige carporte, når men ikke tillader nye carporte.

Der var kommentarer til snerydning og saltning i Bygvænget 19 – 35, der har CMC ikke ryddet som aftalt, formanden tager fat i CMC. Hvis der ikke ryddes som i resten af foreningen, kontaktes formanden.

Omkring anlægget så kontakter formanden Jørgen Knudsen fra Lokalforum for at få dem med ind i dialogen men kommunen. Desuden var der forslag om at tage op med Lokalforum, om fortov fra Ok tanken og til Landlystvej.

Kasseren fremlagde regnskab, vedlagt, det blev godkendt.

Bestyrelsen:

Kim Rasmussen blev genvalgt

Søren Johansen Bygvænget 19, blev valgt til bestyrelsen.

Åge Lauridsen Rugvænget 14, blev valgt til bestyrelsen.

Ole Hansen Havrevænget blev valgt som revisor.

Vivi Hanning Havrevænget 12 er kasser

Per Munksgaard Havrevænget 4 formand

Indkomne forslag:

Ingen betaling til anlæg før beplantningsplan foreligger.

Det blev vedtaget: at der ikke bliver betalt til fællesanlægget, før der foreligger en beplantningsplan fra kommunen for hele anlægget. Dette orienteres Rosenvej og Hvedevænget om.

Det skal indskærpes at hunde skal føres i snor i området og efterladenskaberne skal fjernes.

 

Grundejerforeningen Byg-, Rug- og Havrevænget afholder ordinær generalforsamling 14 marts 2012 kl. 19.00 i

Svinninge hallens mødelokale 

Referat

 Til dirigent blev valgt Michael Jensen Bygvænget 13.

Formanden aflagde beretning og den blev godkendt. Medsendes.

Kasseren gennemgik regnskab og det blev godkendt. Medsendes

Der var genvalg til formand og kasser.

Til bestyrelsessuppleanter blev Ole Hartz genvalgt og nyvalgt er Svend Dalgaard Bygvænget 33

Bjarne blev genvalgt som revisor.

Under eventuelt var der spørgsmål om:

Jorden på den nye udstykning bliver ikke holdt, så der kommer meget ukrudt i haverne i Rugvænget. Vi prøver på at finde ejerne, så der kan bliver gjort noget ved problemet.

Det skal undersøges om der kan opsættes pæle på gangstier, hvor der kører biler. Der skal findes en løsning hvor redningsbiler kan komme igennem.

Der afholdes møde med Holbæk kommune og anlæggets vedligeholdelse, det første der derefter skal fældes er området mellem Rugvænget og anlæg.

Herefter var der kaffe og smørebrød.

 Sekretæren.

Formandens/bestyrelsens beretning for 2011 

Vi har igen i år haft et roligt år, det mest oprivende har været opgravningen til fibernet.
I anlægget har der været 2 oprydningsdage.

Det gælder stadigt at der ikke må smides haveaffald i anlægget.

Grundet uenighed omkring fældning af store træer i anlægget, er det blevet nødvendigt at indkalde hjælp fra kommunen, det er deres ejendom, så der er aftalt møde med Landskabsarkitekt Kirsten Lundin og hvordan anlægget skal vedligeholdes fremover. Her skal der bl.a. tages stilling til områder ved Rugvænget, der skal fjernes mange buske og nogle træer.

Vi har ryddet langs Landlystvej så der er den rabat på 2 m. som krævet. Der er ligeledes begynd beskæring i anlægget, men dette er stoppet grunder de andre foreninger.

I oktober 2011 rettede vi henvendelse til kommunen omkring området ved Aggersvold stien, og der er nu blevet ryddet

Legepladsen har fået en ny baby gynge og de andre er renoveret men nye dæk og afskærmning af kæder.

Snerydning startede ikke så godt, de glemte et køre i runderne, men der er lovning på at det bliver bedre.

Kommunen planlægger at vi skal til at betale for vejbelysning, men det hører vi jo nok nærmere til.

Lokalplan 2.3. Parkering/carporte på egen grund:
Kommunen lovede at det blev behandlet i første kvartal 2012, men dette er endnu ikke sket, jeg har rykket 3 gange, men det kniber for kommunen at svare på henvendelse.

Svar fra kommunen den 13 marts 2012
Kære Per
Jeg beklager det sene svar.
Lokalplanlægning af Rugvænget i Svinninge er udskudt til 4. kvartal 2012. Vi har fuld forståelse for ønsket om igangsætning, men har været nødt til at prioritere.
Du er velkommen til at ringe til mig.
Med venlig hilsen

 Lotte Højgaard
Planlægger / lokalforumkonsulent
Telefon      72367322
E-mail        loho@holb.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

sidst opdateret  25. marts 2019